News items:
September 2017: Прессъобщение: Първи каталог с арабски преводи на съвременни автори от България и Балканите
June 2017: Прессъобщение: Разкази на Георги Господинов и Миглена Николчина в превод на арабски
May 2017: Прессъобщение: Софийски форум за превода събира професионалисти от над 10 държави
May 2017: Press Release: Translation Collider Forum will gather professionals from over 10 countries
Resources:
Annual Report 2012
Annual Report 2011
Annual Report 2010
Annual Report 2006 - 2007© 2001-2007
Next Page
Foundation
webmaster

Private area

Issue 92 – January 2015

Saturday 31 January 2015 by Diyana Yosifova

*|MC:SUBJECT|*

"Page Back" is back!

Dear friends, colleagues, and partners, we are happy to inform you that after a 2-year break, during which you were receiving the Book Platform Newsletter, the good ol’ newsletter by Next Page Foundation is here again. Thus we will continue the monthly distribution of news about all important aspects of Next Page activities. The good news for our Bulgarian-speaking friends is that it will be bilingual (scroll down for the Bulgarian version).

New Book

The book "12 Impossibles. Stories by Rebellious Arab Writers" was published in cooperation between the European Cultural Foundation and Next Page Foundation. This short selection of forbidden, censored or harshly criticised stories by contemporary Arab writers of the "middle generation", represents in the best possible way not only the tradition of storytelling, but also the culture of rebellion and dissent that has long been part of Arab societies. The stories were collected, selected and translated over a period of twelve years as the Serbian editor and translator Srpko Leštarić came across them, and are accompanied by masterful descriptions about the fate of the authors, their texts, and the art of translating from Arabic.

"Book Platform" Follow-ups


Armenia: Our main partner organization in Armenia, the Armenian Literature Foundation, has achieved a significant development towards the establishment of Literary Translators Association of Armenia. The initiative was being prepared as early as Book Platform’s workshop on the subject of translators’ rights, but it was at the end of 2014 when an independent association, governed by a board and having its own strategy and web presence, actually started operating.

Another good news coming from the Armenian Literature Foundation - they are just launching their newsletter, so this is the right time to subscribe. If you wish to do so, simply send a mail to info@literature.am with SUBSCRIBE as subject!

Georgia: Georgian National Book Center has just presented the translations of Georgian literature published in 2014. Aiming to support translation and publishing of Georgian literature, last year the Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia and Georgian National Book Center realized 28 international projects in more than 10 countries. About 40 Georgian authors were translated into English, German, Italian, Turkish, Greek, Arabic, Macedonian, Ukrainian, Russian, Armenian and Azerbaijani languages. The full list of all the latest translations of Georgian literature is available in the Catalog Georgian Literature in Translation 2014.

Ukraine: Conference on "Promotion of Literature in Ukraine" will take place on 21-22 February 2015 in Kiev, Ukraine. The event is organized by "Ukrainian Literary Center" - active participants in Book Platform events. Speakers will include organizers of literary events in Ukraine, journalists, literary managers and representatives of international cultural institutions. They will talk about the current issues of cultural policy in Ukraine, international practices in promotion of literature, principles of successful media relations and finding resources and know-how for creating and developing various literary projects. Registration is now open till February 12. Participation is free, but seats are limited to 50. If you wish to register, follow this link.

Visiting News

Culture Action Europe in collaboration with SMartBe is conducting a survey on access to social protection for people who are working part-time or in any other form that than an open-ended contract. CAE is specifically interested in access to social protection against health-related risks.

To access the survey (available in 6 languages) click here.

"Page Back" отново е тук!

Скъпи приятели, колеги и партньори, щастливи сме да ви съобщим, че след 2-годишно прекъсване, по време на което получавахте бюлетина на Book Platform, добрият стар бюлетин на фондация "Следваща страница" отново е тук. Чрез него ще продължим всеки месец да ви информираме за новините около дейността на фондацията и нейните партньори. Добрата новина е, че бюлетинът ни вече ще бъде двуезичен - не само на английски, както досега, но и на български.

Нова книга

Книгата "12 Impossibles. Stories by Rebellious Arab Writers" ("12 невъзможни. Истории от непокорни арабски писатели") беше издадена в сътрудничество между Европейската културна фондация и Фондация "Следваща страница". Тази малка селекция от забранени, цензурирани или остро критикувани разкази от съвременни арабски писатели от "средното поколение" представя по най-добрия начин не само наративната традиция, но и културата на бунт и несъгласие, които от дълго време са част от арабското общество. Историите са събирани, селектирани и превеждани в продължение на дванадесет години от сръбския редактор и преводач Srpko Leštarić и са придружени от майсторски описания за съдбата на авторите, техните текстове, както и на изкуството на превода от арабски.

Резултати и ефекти от "Book Platform"


Армения: Нашият основен партньор в Армения - Арменската литературна фондация постигна значителен напредък към създаването на Асоциация на литературните преводачи в Армения. Подготовката около инициативата започна още от семинара в рамките на Book Platform на тема правата на преводачите, но едва в края на 2014 г. беше създадена самостоятелна асоциация със собствен управителен съвет, стратегия и присъствие в интернет пространството.

Още една добра новина от Арменската литературна фондация - тъкмо стартират разпространението на техния бюлетин, така че точно сега е моментът да се абонирате. Ако желаете да получавате новини от Фондацията, изпратете мейл до info@literature.am със заглавие SUBSCRIBE!

Грузия: Грузинският национален център за книгите току-що представи преводите на грузинска литература, издадени през 2014 г. С цел да подпомогнат преводите и публикуването на грузинска литература, през изминалата година Министерството на културата и опазване на паметниците на Грузия и Грузинският национален център за книгите са реализирали 28 международни проекти в повече от 10 страни. Около 40 грузински автори са преведени на английски, немски, италиански, турски, гръцки, арабски, македонски, украински, руски, арменски и азербайджански език. Изчерпателният списък с всички най-нови преводи на грузинска литература е на разположение в Каталог на грузинската литература в превод 2014.

Украйна: Конференция на тема "Промотиране на литературата в Украйна" ще се проведе на 21-22 февруари, 2015 г. в Киев, Украйна. Събитието се организира от "Ukrainian Literary Center" - активни участници в много събития на Book Platform. Сред говорителите ще бъдат организатори на литературни събития в Украйна, журналисти, литературни мениджъри и представители на международни културни институции. Те ще говорят за актуалните проблеми на културната политика в Украйна, международни практики в промотиране на литературата, принципи на успешни връзки с медиите и намиране на ресурси и ноу-хау за създаване и развитие на различни литературни проекти. Регистрирането вече започна и ще продължи до 12 февруари. Участието е безплатно, но местата са ограничени до 50. Ако желаете да се регистрирате, последвайте този линк.

Гостуващи новини

Culture Action Europe в сътрудничество със SMartBe провежда изследване за достъпа до социална защита за хората, които работят на непълно работно време или под някаква друга форма, различна от безсрочен договор. Организацията специално се интересува от достъпа до социална защита срещу рискове, свързани със здравето.

За да се включите в изследването (достъпно на 6 езика), кликнете
тук.

Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
YouTube
YouTube