News items:
September 2017: Прессъобщение: Първи каталог с арабски преводи на съвременни автори от България и Балканите
June 2017: Прессъобщение: Разкази на Георги Господинов и Миглена Николчина в превод на арабски
May 2017: Прессъобщение: Софийски форум за превода събира професионалисти от над 10 държави
May 2017: Press Release: Translation Collider Forum will gather professionals from over 10 countries
Resources:
Annual Report 2012
Annual Report 2011
Annual Report 2010
Annual Report 2006 - 2007© 2001-2007
Next Page
Foundation
webmaster

Private area

Issue 93 – February 2015

Saturday 28 February 2015 by Diyana Yosifova

*|MC:SUBJECT|*

Post-Book Platform


Armenia: Targeted Translation Support Grant 2015
Armenian Literature Foundation and the Ministry of Culture of Armenia have announced Targeted Translation Support Grant 2015 with target topic: Armenian Genocide by Ottoman Turkey in 1915! The grant applications submission is open until 30 December 2015. The applications will be reviewed on a quarterly basis.
For more information: www.literature.am/grants/

Georgia becomes first Neighbourhood country to join Creative Europe Programme

On February 24, 2015, the European Commission and Georgia signed an Agreement on Georgian participation in the Creative Europe Programme, the EU programme for the support of cultural and creative sectors. This makes Georgia the first neighbourhood country to join the Programme, and allows cultural and creative organisations from Georgia to team up with partners from all over Europe to get funding for cultural cooperation projects, literary translation schemes, and cultural networks and platforms in the framework of Creative Europe.

Visiting News

Florence Declaration: supporting the integration of culture in the development agenda post-2015
In October 2014 the Third UNESCO World Forum on Culture and Cultural Industries was held in Florence, Italy, attended by over 300 representatives of the cultural sector, both public and private, who exchanged their views on the role that culture can play in building a sustainable future. A final document was produced, the "Florence declaration", where the key points and priorities were set to be included in the process of preparation of the post-2015 development agenda.

След Book Platform


Армения: Грантове за превод 2015
"Арменската литературна фондация" и Министерството на културата на Армения обявиха Грантове за превод 2015 г. с целева тема: арменския геноцид в Османската империя през 1915 г.! Подаването на заявления за безвъзмездна финансова помощ е отворено до 30 декември 2015 г. Заявленията ще бъдат разглеждани на тримесечна база.
За повече информация: www.literature.am/grants/


Грузия официално се присъедини към "Творческа Европа" (Creative Europe)
На 24 февруари 2015 г., Европейската комисия и Грузия подписаха споразумение за присъединяване на Грузия към Програмата "Творческа Европа", програмата на ЕС за подкрепа на културните и творческите сектори. Това прави Грузия първата страна от Европейската политика за съседство, присъединила се към програмата, и позволява на културните и творческите организации от Грузия да обединят усилията си с партньори от цяла Европа, за да получат финансиране за проекти за културно сътрудничество, литературни преводи, както и културни мрежи и платформи в рамките на "Творческа Европа".

Гостуващи новини

Декларацията от Флоренция: подпомагане на интегрирането на културата в дневния ред за развитие в периода след 2015 г.
През октомври 2014 г. във Флоренция, Италия, се проведе
Третият световен форум на ЮНЕСКО по въпросите на културата и културните индустрии. На него присъстваха над 300 представители на културния сектор, както публичния, така и частния, които обмениха виждания за ролята, която културата може да играе в изграждането на устойчиво бъдеще. Финалният документ - "Декларацията от Флоренция", определя основните точки и приоритети, които да бъдат включени в процеса на подготовка на програмата за развитие в периода след 2015. Документът призовава правителствата и гражданското общество да обединят усилията си в насърчаването на творческите среди, процеси и продукти.

Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
YouTube
YouTube